Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от землището на село Дрипчево, село Славяново, село Българин и село Шишманово

З А П О В Е Д

№405/18.04.2012 г.

На основание чл.24а,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ,чл.69 от Наредба №2 от УПРОИ и решение №738/08.09.2011 г.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по  землища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категo-

рия  земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Дрипчево

м.,,Гола могила”-000098

48,390

VІІІ

7,20

348,41

30,00

2.

с.Дрипчево

м.,,До село”-099122

7,165

VІІІ

2,50

17,91

30,00

3.

с.Дрипчево

м.,,Картала”-016015

64,466

ІX

6,00

386,80

30,00

4.

с.Дрипчево

м.,,До село”-099094;099132

16,976

VІІІ

7,20

122,23

30,00

5.

с.Славяново

м.,,Горен Ирек”-000418

24,387

ІV

19,20

468,23

30,00

6.

с.Българин

м.,,Байрямаджи”-013041;013042

3,415

VІІІ

7,20

24,59

5,00

7.

с.Шишманово

м.,,Санджи гъол”-088035

13,926

VІІІ

7,20

100,27

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 07.05.2012г. от 1500часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 07.05.2012г. в деловодството.

 Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

           При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.05.2012г.т 1500часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 31.05.2012г.

           Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

            МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли