Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост за поставяне на павилион, находящ се на ъгъла на булевард ”България” и булевард”Лозенград”

З А П О В Е Д

    № 682

Харманли,  02.07.2012г.

На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл. 69  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  част от следния имот, общинска собственост за поставяне на преместваем павилион по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, а именно:

1. Общинска земя с площ 10.5 кв.м., в северозападната част от ПИ с идентификатор 77181.16.28, целия с площ 1409кв.м., находящ се в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково/ъгъла на бул.”България” и бул.”Лозенград” петно №31, съгласно одобрената схема/, за търговска дейност. Начална тръжна цена е в размер на 1440.00 лева годишно. Дължи се и ДДС.

          Търгът да се проведе на 20.07.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

   Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на Община Харманли.

         Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 20.07.2012г. в деловодството.

         При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 15.08.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 12.00часа на 15.08.2012г.

         Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв. Дължи се и ДДС.

                Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувано:

Лиляна Йорданова

Мл.експерт юрист отдел „ПНД”