Търг с явно наддаване за отдаване под наем

З А П О В Е Д

№415/13.06.2011 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Ценисъгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Черепово

Голямото гробе-124003

54,004

VІІІ

7,20

388,83

30,00

2.

с.Черепово

Амбържика-102009

2,001

VІІІ

7,20

14,41

5,00

3.

с.Черепово

Амбържика-176024

3,202

VІІІ

7,20

23,05

5,00

4.

с.Черепово

Вета бекчийница-070001;070019

21,411

VІІІ

7,20

154,16

30,00

5.

с.Браница

Махмудови върби-157013

4,617

12,00

55,40

5,00

6.

с.Браница

Махмудови върби-157051

2,994

12,00

35,93

5,00

7.

с.Рогозиново

В село-011014

15,454

ІX

6,00

92,72

30,00

8.

с.Орешец

Маджарова воденица-105007

11,728

ІV

19,20

225,18

30,00

9.

с.Браница

Асмалъка-283062;283858

115,193

12,00

1382,32

30,00

10.

с.Браница

Дядо Пеев суват-251014

5,715

12,00

68,58

30,00

11.

с.Браница

Саръ мише-281046;281016

10,294

V

15,60

160,59

30,00

12.

с.Надежден

Хаджи Юсеинов връх-065019; 065013;065012; 066008;065001

20,328

VІІІ

7,20

146,36

30,00

13.

с.Надежден

Дядо Димово герме-035035;128006; 034008

18,004

VІІІ

7,20

129,63

30,00

14.

с.Болярски извор

Янюви градини-048001;048002

8,700

V

15,60

135,72

30,00

15.

с.Черепово

Бялата пръст-145009;152013; 152018

13,638

VІІІ

7,20

98,19

30,00

16.

с.Черепово

Бялата пръст-151011;151014

20,170

V

15,60

314,65

30,00

17.

с.Черепово

Вета бекчийница-071014; 066019; 066024; 071015

14,808

12,00

177,70

30,00

18.

с.Черепово

Каманчетата-061016; 061017; 062011

8,899

12,00

106,79

30,00

19.

с.Черепово

Димова кория-068003; 068013

24,126

VІІ

9,60

231,61

30,00

20.

с.Черепово

Върбов кладенец-050009

8,165

VІІ

9,60

78,38

30,00

21.

с.Черепово

Голямото гробе-076002

21,101

12,00

253,21

30,00

22.

с.Шишманово

Живар кория-073015

1,500

12,00

18,00

5,00

23.

с.Шишманово

Кара орман-079037

3,789

12,00

45,47

5,00

24.

с.Шишманово

Дядо Гъорчевото кладенче-084013

23,639

VІІІ

7,20

170,20

30,00

25.

гр.Харманли

Хамаза-77181.27.3;

77181.27.2;

77181.27.12;

11,638

ІV

19,20

223,45

30,00

26.

гр.Харманли

Хамаза-77181.27.53

1,713

V

15,60

26,72

5,00

27.

гр.Харманли

Айкъра баир-77181.27.49;

77181.27.102;

2,551

V

15,60

39,80

5,00

28.

гр.Харманли

Юртлука-77181.27.328;

77181.27.388;

77181.27.368;

77181.27.358;

15,777

V

15,60

246,12

30,00

29.

гр.Харманли

Юртлука-77181.27.413

3,462

VІІІ

7,20

24,93

5,00

30.

гр.Харманли

Ташла йолу-77181.27.429;

77181.27.433

77181.27.463

14,017

VІІІ

7,20

100,92

30,00

31.

гр.Харманли

Бялото куле-77181.31.34

1,027

V

15,60

16,02

5,00

32.

гр.Харманли

Янаклъка-77181.31.59

1,851

V

15,60

28,88

5,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 04.07.2011г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 04.07.2011г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 27.07.2011г.т 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 27.07.2011г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на общинаХарманли