Търг с явно наддаване за имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване - язовири и водоеми