Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „медицински специалист“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

                                                     

Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор на кандидатите за заемане на длъжността „медицински специалист“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“  финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, се изготви настоящият списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред:

 

 

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

 

ТОЧКИ

1.

Йовка Иванова Тенева

26

2.

Валентина Борисова Малинова

25

3.

Делка Маркова Керезова

24

4.

Десислава Станиславова Чакърова

23

5.

Виолета Лозанова Иванова

22

 

 

Предвид извършеното класиране  Комисията за подбор на кандидатите за заемане на длъжността „медицински специалист“ предлага кандидатите Йовка Иванова Тенева и Валентина Борисова Малинова да бъдат назначени.

Следващите кандидати остават в резерва.