Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „домашен помощник“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

                                                              

Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор на кандидатите за заемане на длъжността „домашен помощник“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“  финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, се изготви настоящият списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред:

 

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1

МАРТИНА БОРИСЛАВОВА БЕРОВА

25

2

ДОНКА ПЕТКОВА МЕЗАМОВА

24

3

ХРИСТИНА СТАЙКОВА ПЕТРОВА

24

4

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

23

5

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ХУБЕНОВА

22

6

ИВАН ТЕНЕВ ВАНЧЕВ

22

7

МИТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

22

8

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДЕЛЕВА

22

9

ПЕТРАНКА ЛАМБОВА ДЕМИРЕВА

22

10

ВЕЛИЧКА МАРИНОВА КОЛЕВА

21

11

ЕМИНЕ ХАСАН ХАЛИЛ

21

12

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

21

13

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КАЯДИБИ

20

14

ТРЕНДАФИЛА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

20

15

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВАСЕНИНА

19

16

ТЕОДОРА ДИМОВА КОСТАДИНОВА

19

17

ДАМЯНКА ГОСПОДИНОВА БОРИСОВА

18

18

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА АСЕНОВА

18

19

АНТОАНЕТА ДЕЛЧЕВА БЪЧВАРОВА

17

20

ДИМИТРИНКА ДОНЧЕВА ТОТЕВА

15

21

НЕЛИ ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА

14

22

ЕЛЕНА АНДОНОВА ПАНАЙОТОВА

13

 

Предвид извършеното класиране  Комисията за подбор на кандидатите за заемане на длъжността „домашен помощник“ предлага кандидатите от №1 до №15 вкл. да бъдат назначени на обявената длъжност.

Кандидатите от №16 до №22 остават в списък резерви.