СПИСЪК С КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

                                                                                    ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

                                                         

На основание Протокол от 20.04.2023 г. на комисията назначена със Заповед № №РД-486/11.04.2023 г. на кмета на Община Харманли за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0027 „Укрепване на общинския капацитет в Община Харманли“, Договор  № BG05SFPR002-2.002-0027-С01   по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. се изготви настоящия списък за класиране на кандидатите за длъжността сътрудник социални дейности в низходящ ред:

  1.  Даниела Тошкова Тодорова     – 81 точки
  2. Дора Господинова Тодорова    – 80 точки
  3.  Кремена Иванова Андреева     – 76 точки
  4.  Мартин Мартинов Арабов       – 62 точки
  5.  Михаела Добрева Стратиева   – 59 точки

 

Предвид извършеното класиране комисията предлага да бъдат назначени на длъжността Сътрудник социални дейности следните кандидати:

 

             1.   Даниела Тошкова Тодорова.

            2.    Дора Господинова Тодорова.