Списък с крайно класиране на кандидатите

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

                Въз основа на Протокол от 30.01.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-174/18.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор на кандидатите за заемане на длъжността „координатор/диспечер“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 Грижа в дома в община Харманли, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“  финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, се изготви настоящият списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред:

 

№ по ред

Име, фамилия

Брой точки

1

Жечка Димова

89

2

Нина Ангелова

87

3

Венета Петрова

76

4

Кремена Андреева

72

5

Милена Абаджиева

67

6

Хрисиана Христова

55

7

Пламен Петров

52

8

Добромира Кръстева

47

9

Владислав Влайков

44

 

Предвид извършеното класиране комисията предлага кандидатът Жечка Димова да бъде назначена на обявената длъжност.

                                                                             

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                Председател:...............................