СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

                                                                                              

На основание Заповед № №РД-486/11.04.2023 г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0027 „Укрепване на общинския капацитет в Община Харманли“, Договор  № BG05SFPR002-2.002-0027-С01   по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

 

ОБЯВЯВА

 

  1. ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
  • Кремена Иванова Андреева
  • Дора Господинова Тодорова
  • Мартин Мартинов Арабов
  • Даниела Тошкова Тодорова
  • Михаела Добрева Стратиева

 

  1. НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ:
    • Няма

       Интервюто с допуснатият кандидат ще се проведат на 18.04.2023 г. в Конферентна зала на Общинска администрация-Харманли,  от 14:00 часа.