Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-303

Харманли, 23.02.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №611/ 21.12.2022г. от Протокол №39/21.12.2022г. на Общински съвет - Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

            Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост, а именно:

 

  1. УПИ с идентификатор 77181.20.393, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006г., на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.09.2021г., адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к. 6450, площ: 517(петстотин и седемнадесет)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 99, парцел: III, съседи: 77181.20.411, 77181.20.410, 77181.20.394, 77181.20.390, 77181.20.392. Актуван с АЧОС №2113/12.02.2009г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 13 619.61(тринадесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 61 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №611/ 21.12.2022г. от Протокол №39/21.12.2022г. на Общински съвет – Харманли.

 

Собствеността върху имота, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигнатата тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа и 2.5% данък за придобиване на недвижимо имущество.

 

Търгът да се проведе на 13.03.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 10.03.2023г. в деловодството.

 

В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност, като посочват в документите  ЕИК.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 10.03.2023г.           

 

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.03.2023г. от 10:30 часа на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг и заплащане на депозита е 17:00 часа на 30.03.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, срещу 100.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов - началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли