Публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години на язовири и водоеми

 
З А П О В Е Д

№ РД-240

Харманли, 02.02.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №573 /26.10.2022г. от Протокол №37/26.10.2022г. на Общински съвет - Харманли

 

О Т К Р И В А М:

 

процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години, а именно:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 38011.206.229, представляващ водоем в местността "Малката звезда“, землището на с. Коларово, общ. Харманли, с площ 26639кв.м., АПОС №358/08.08.2000г., с начална тръжна цена от 800.00(осемстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 32487.3.512, представляващ язовир в землището на с. Изворово, общ. Харманли, с площ 29772кв.м., АПОС №392/14.09.2000г., с начална тръжна цена от 900.00(деветстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 53237.31.118, представляващ водоем в местността "Живите чаири“, землището на с. Овчарово, общ. Харманли, с площ 6137кв.м., АПОС №745/12.12.2000г., с начална тръжна цена от 200.00(двеста лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 57434.1.31, представляващ водоем в землището на с. Поляново, общ. Харманли, с площ 3502кв.м., АПОС №290/27.06.2000г., с начална тръжна цена от 110.00(сто и десет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

Търгът да се проведе на 17.02.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 16.02.2023г. в „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.   

 

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 09.03.2023г. от 10:30 часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи и заплащане на депозита за повторния търг е 17:00 часа на 08.03.2023г.

 

В търга могат да участват само юридически лица/търговски дружества/, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

 

 

Депозит в размер на 40% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли - „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли, с вальор до 17:00 часа на 16.02.2023г.  

   

     Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли - „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли, срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на водните обекти се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел  „Икономика и общинска собственост”.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА

ЗА Кмет на Община Харманли   

съгласно З-д № РД-211/25.01.2023г.