Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Българин

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  

№ РД - 362

Харманли  16.05.2024г.

 

На основание чл.14 от Закон за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.5, ал. 1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ на ОбС - Харманли и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС -  Харманли

 

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва:

№ по ред

Землище

Имоти №

Площ дка

Категория на земята

Цени съгл. Реш.№244 от 21.11.12г. на ОбС Харманли за дка.

Начална цена на търга лв.

Тръжна документация лв. с ДДС

Депозит за участие 10%

1

с. Българин

07315.19.147

1.489

8

13.20

19.65

6.00

1.97

 

 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 19.06.2024г. от 13:30 часа в Конферентната зала, находяща се в административната сграда на Община  Харманли.
  1. Исканията/заявките за участие, ведно с тръжната документация се подават до 17:00ч. на 18.06.2024г., в деловодството на община Харманли, находящо се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.
  2. Исканията/заявките за участие, ведно с останалата част от закупената и надлежно попълнена тръжна документация се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице. Върху плика се посочват името или наименованието на кандидата, ЕИК, регистрационния номер на Заповедта, номер на обект.
  3. До участие в публичния търг се допускат физически и юридически лица.
  4. Не се сключва договор със спечелило публичния търг физическо или юридическо лице, което има задължения към НАП, МДТ-Харманли и община Харманли. Юридическите лица следва да не са в ликвидация или в производство по обявяване на несъстоятелност.
 2. Началната тръжна цена за отдаването под наем на обектите, предмет на публичния търг е описана в т.1 от настоящата заповед.
  1. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“ АД, клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в брой на касата на община Харманли, в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, в срок до 17:00ч. на 18.06.2024г.
 3. За провеждането на публичния търг с явно наддаване, утвърждавам тръжна документация за участие, приложена към настоящата заповед.
  1. Тръжна документация се закупува от касата на община Харманли, за която се заплаща цена съгласно т.1 от настоящата заповед.
 4. При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.07.2024г. от  13:30 часа на същото място и при същите условия.
  1. Краен срок за подаване на исканията/заявките за участие, ведно със закупената, надлежно попълнена тръжна документация и внесения депозит за повторното провеждане на публичния търг е до 17:00 часа на 09.07.2024г
 5. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. до определените в настоящата заповед дати за подаване на искания/заявки за участие.

Настоящата Заповед да се обяви на информационното табло в сградата на „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4 и да се публикува на официалната интернет страница на общината.

Изпълнението на Заповедта възлагам на отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Васил Камберов – Секретар на община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА    ……..П……

ЗА Кмет на община  Харманли                                          

Съгласно Заповед №РД-343/10.05.2024г.