ПРОТОКОЛ на комисията назначена със заповед № РД-87/06.02.2024г. на кмета на Община Харманли, относно провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ при Община Харманли.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

на комисията назначена със заповед № РД-87/06.02.2024г. на кмета на Община Харманли, относно провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ при Община Харманли.

     Окончателният резултат на кандидатите от проведения конкурс се определи като сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени с определените коефициенти, оформени съгласно приложение № 8 към чл.43, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/:

 

име и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончате­лен резул­тат

Георги Христов

17

3

23,56

4

145,24

Катя Грудева

Не се яви

 

 

 

 

 

   На основание чл.10д, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.44 от НПКПМДС, конкурсната комисия класира успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

Първо място: Георги Иванов Христов – 145,24 точки

     Предвид гореизложеното, конкурсната комисия предлага на кмета на Община Харманли на длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ при Община Харманли да бъде назначен г-н Георги Иванов Христов.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

                                               /В.Димулска/