Търгове и конкурси

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

648

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен…

Процедура за възл. стопанисването, поддръжката и експл. на недв. имоти – публична общинска собств., с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години

252

Конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

285

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1781/07.12.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

195

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1780/07.12.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Списък с крайно класиране на кандидатите в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

345

                Въз основа на Протокол от 08.10.2021г на комисия, назначена със Заповед № РД-1606/05.10.2021г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…