Търгове и конкурси

Открит конкурс по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите "Товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко адрес на клиента" , като действията ще се осъществяват на територията на Община Хар

280

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в отдел „Образование и социални дейности“ в общинска администрация-Харман

383

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

329

З А П О В Е Д № РД-736 Харманли, 17.07.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…

Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в отдел „Образование и социални дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

355

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 711/30.06.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …

Открит конкурс по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите "товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко склада на клиента", като дейностите се осъществяват на територията на Община Харма

394

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“ - Община Харманли

361

Обявление Относно: резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“ -  Община Харманли              Въз основа на проведения…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда

929

З А П О В Е Д     №РД-545 Харманли, 08.06.2017г.   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

489

З А П О В Е Д № РД-546 Харманли, 08.06.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…