Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2513

740

УПИ ІІІ, кв.71 по регулационния план на с.Славяново с площ 600.00 кв.м., ведно с построената в него сграда масивна едноетажна /бивша кланица/, със застроена площ 65.00 кв.м. и отстъпеното право на стоеж върху терена, актувани с АЧОС…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти

741

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти за срок от пет  години :      Общинска земя от 7 кв.м. в ПИ 77181.11.4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково / до бившия универсален магазин /. Начална тръжна…

Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот

785

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решения №156 и 157 от 30.06.2008 год., приети с Протокол №10 на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен…

Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост

775

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68, т.8  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решение №745/3107.2006 год. на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост…

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

744

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена…

Заповед за търг за продажба на имоти в с. Славяново

735

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж,  актувани с АОС №1727/06.04.2006 год., а именно: 1.    УПИ ІІ, кв.71 по регулационния…

Конкурс за възлагане на превози по автобусни линии

842

Опис на пакетите и необходим брой автобуси: Пакет № І включващ автолинии: №1 Харманли - Хасково  (2 курса - М1),  №2 Харманли - Доситеево (4 курса - М1), №3 Харманли - София (2 курса - ІІ, ІІІ и В). Превозите се изпълняват ежедневно,…

Заповед №2030 /03.09.2008

744

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли и решение №123/30.04.2008 год. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинскасобственост, ведно с отстъпеното…

Заповед №1560/23.07.2008

763

№ 1560 от 23.07.2008 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 42 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет—Харманли и решение №123/30.04.2008 год. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти…

Заповед №1246/13.06.2008

758

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед…