Търгове и конкурси

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

329

З А П О В Е Д № РД-1193 Харманли, 06.11.2017г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,   О Т К…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

430

З А П О В Е Д № РД-1058 Харманли, 28.09.2017г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,   О Т К…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

411

З А П О В Е Д № РД-1057 Харманли, 28.09.2017г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,   О Т К…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следните обекти, представляващи част от имот - частна общинска собственост

529

З А П О В Е Д № РД-1029 Харманли, 20.09.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

326

З А П О В Е Д   №РД-917 Харманли,  28.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

268

З А П О В Е Д   №РД-907 Харманли,  24.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

368

З А П О В Е Д   №РД-803 Харманли,  04.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2, чл.19 от ЗОС, чл.20, чл.31 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване…

Обявление относно класиране от проведен конкурс за заемане длъжността секретар на МКБППМН

439

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: класиране от проведен конкурс за заемане на длъжността секретар МКБППМН  в отдел ОСД, Община Харманли              Въз основа на проведения конкурс за заемане на длъжността…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

476

З А П О В Е Д   №РД-799 Харманли,  02.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., Решение №158/20.06.2012г и Решение №331/24.04.2013г на Общински съвет-Харманли    …