Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост в гр Харманли

631

З А П О В Е Д № 776 Харманли,27.10.2010г.                 На основание чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 за УПРОИ на Общински съвет Харманли  във връзка с решения № 467/29.03.2010г. и № 495/27.04.2010г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища

810

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ       З А П О В Е Д № 659 Харманли 15.09.2010г. На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли                                                                                                                      ОБЯВЯВАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

706

Община—Харманли З А П О В Е Д № 529 19.07.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по чл 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани от общината

653

Община—Харманли З А П О В Е Д № 530 19.07.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

641

Община—Харманли З А П О В Е Д № 504 08.07.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по чл 19 от ЗСПЗЗ

695

Община—Харманли З А П О В Е Д № 505 08.07.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явнонаддаване…

Търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина за ползване през 2010 год

699

З А П О В Е Д № 485 Харманли, 30.06.2010г. наоснование чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.4, във връзка с чл.53, ал.2, т.2 от ЗГ, чл.80,ал.8, във връзка с чл.80, ал.2, т.2 от ППЗГ и решение №526/25.06.2010г. на Общински съвет Харманли Н А Р Е ЖД А М: 1. Да се проведе…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем в землището на с Остър камък

770

З А П О В Е Д     № 481 Харманли, 28.06.2010г. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС ,§4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 ичл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища както следва

692

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ З А П О В Е Д № 391 Харманли 02.06.2010г. На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно…