Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

401

Община Харманли З А П О В Е Д №235/13.04.2010 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният общински имот за срок от пет години

460

З А П О В Е Д  №  220        Харманли,07.04.2010г На основание чл. 14 ал.2 от ЗОС и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ  на Общински съвет-Харманли                                 …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният общински имот за срок от пет години

416

З А П О В Е Д  № 186 19.03.2010 г, Харманли                     На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС и чл.69 от Наредба №2 на Общ. съвет - Харманли                                 …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните язовири

404

З А П О В Е Д № 179 Харманли,15.03.2010 г. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните  язовири,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

466

Община Харманли З А П О В Е Д №145 / 05.03.2010 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет - Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за продажба на товарен SEAT TERRA

416

О Б Щ И Н А       Х А Р М А Н Л И З А П О В Е Д № 74 Харманли, 09.02.2010г. На основание чл. 35 ал.1 от ЗОС и чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68,т.8 от Наредба №2 за УПРОИ и Рашение № 425/29.12. 2009г. О Б Я В Я В А М Търг с явно наддаване за продажба…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на имоти по землища

511

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ З А П О В Е Д № 66 Харманли 02.02.2010г. На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общинскисъвет Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните язовири, водоеми - публична общинска собственост

1062

З А П О В Е Д № 7 Харманли, 07.01.2010 г. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните  язовири,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на инвалиди следния общински имот

413

О Б Щ И Н А     Х А Р М А Н Л И З А П О В Е Д № 1008 Харманли, 22. 12. 2009г.                   На основание чл. 14 ал.2 от ЗОС и чл. 25 ал.2, чл.26 и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и   Рашение №214/20.04. 2000г.    …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти

545

Община Харманли З А П О В Е Д №1005 / 22.12.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…