Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот – частна общинска собственост по плана на с.Орешец

602

З А П О В Е Д № 1080 Харманли,08.07.2014г. на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 ,чл.63,ал.2 и ал.3    от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №555/25.06.2014 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:    Търг с явно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища на с.Овчарово

641

З А П О В Е Д № 1061 Харманли,01.07.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища на с.Изворово

676

З А П О В Е Д № 1062 Харманли,01.07.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища на с.Българин

566

З А П О В Е Д № 1063 Харманли,01.07.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища на с.Коларово, с.Браница,с.Остър камък и гр.Харманли

608

З А П О В Е Д № 1064 Харманли,01.07.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от следния имот с идентификатор 77181.9.475 - общинска собственост, за поставяне на преместваем павилион по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект

601

З А П О В Е Д     № 772 Харманли, 04.06.2014г. На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №547/28.05.201г. на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от следния имот от урегулиран поземлен имот ХІІІ-293 в кв.3 по ПУП на с.Върбово

575

З А П О В Е Д     № 773 Харманли, 04.06.2014г. На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №544/28.05.2014г.  на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от следния имот- общинска собственост, за поставяне на преместваем павилион по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект

592

З А П О В Е Д     № 751 Харманли,  02.06.2014г. На основание чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г.  на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот с № 014378 находящ се в землището на с.Върбово

609

З А П О В Е Д   № 659 Харманли,21.05.2014г. на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение № 437/29.10.2013 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:    Търг с явно наддаване за продажба…