Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от една стопанска година -2019/2020г. на общински имоти с НТП: пасища, мери и ливади в землището на с. Поляново, Коларово и Овчарово, община Харманли

84

З А П О В Е Д № РД-871 Харманли,04.07.2019г.               На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.63 от Наредба № 2 за УПРОИ на ОбС Харманли.   ОБЯВЯВАМ:…