Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

 

 
Екз.№2
З А П О В Е Д

№ РД- 644

Харманли, 07.06.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от Протокол №33/25.05.2022г., и Решение №535 /27.07.2022г. от Протокол №35/25.05.2022г. на Общински съвет - Харманли

 

О Т К Р И В А М:

 

процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години, а именно:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 04128.21.360, представляващ водоем в местността "Чобан бунар“, землището на с. Бисер, общ. Харманли, с площ 19235кв.м., АПОС №302/27.06.2000г., с начална тръжна цена от 500.00(петстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 38011.206.229, представляващ водоем в местността "Малката звезда“, землището на с. Коларово, общ. Харманли, с площ 26639кв.м., АПОС №358/08.08.2000г., с начална тръжна цена от 810.00(осемстотин и десет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 54448.70.910, представляващ водоем в местността “ВАКЪСКА КОРИЯ“ землището на с. Остър камък, община Харманли, с площ                     5748 кв. м,  АПОС №699/05.12.2000г., с начална тръжна цена от 200.00(двеста лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

4.Поземлен имот с идентификатор 53237.1.143, представляващ Язовир в местността „КУНЖЕЛЕВА НИВА“ землището на с. Овчарово, община Харманли, с площ                        59662 кв. м, ,  АПОС №786/12.12.2000г., с начална тръжна цена от 1800.00(хиляда и осемстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

5. Поземлен имот 32487.51.524, представляващ Язовир в местността „Граховица“ землището на  с. Изворово, община Харманли, с площ 125177кв.м.,                                      АПОС №402/25.09.2000г., с начална тръжна цена от 3750.00(три хиляди седемстотин и петдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

 

 

Търгът да се проведе на 03.07.2023г. от 10:00 часа в залата на Община – Харманли.

 

В търга могат да участват само юридически лица/търговски дружества/, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК, или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при  ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 03.07.2023г.  

 

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 30.06.2023г. в „Център за административно обслужване“, ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.

 

При непровеждане на търга или несключване на договор, повторен търг да се проведе на 18.07.2023г. от 10:00 часа, на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 17.07.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на водните обекти се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел  „Икономика и общинска собственост”.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли