Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

З А П О В Е Д

№ РД- 485

Харманли, 11.04.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от Протокол №33/25.05.2022г. на Общински съвет - Харманли

 

О Т К Р И В А М:

 

процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години, а именно:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 80552.84.12, представляващ язовир в местността "Маджарова кория“, в землището на с. Черепово, общ. Харманли, с площ 10331кв.м., АПОС №919/15.05.2001г., с начална тръжна цена от 350.00(триста и петдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.
  2. Поземлен имот с идентификатор 54448.61.117, представляващ водоем в местността "Щерови ниви“ в землището на с. Остър камък, общ. Харманли, с площ 29772кв.м., АПОС №687/05.12.2000г., с начална тръжна цена от 900.00(деветстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.
  3. Поземлен имот с идентификатор 54448.126.978, представляващ водоем в местността "Хаджиевия кладенец“ в землището на с. Остър камък, общ. Харманли, с площ 4714кв.м., АПОС №700/05.12.2000г., с начална тръжна цена от 150.00(сто и петдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.
  4. Поземлен имот с идентификатор 77181.8.317, представляващ водоем в местността "Мусова чешма“, землището на гр. Харманли, общ. Харманли, с площ 29385кв.м., АПОС №226/09.11.1999г., с начална тръжна цена от 900.00(деветстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.
  5. Поземлен имот с идентификатор 53775.115.11, представляващ язовир в местността „Стари лозя“, в землището на с. Орешец, общ. Харманли, с площ 11593кв.м., АПОС №421/29.09.2000г., с начална тръжна цена от 230.00(двеста и тридесет лева и 00 стотинки)лева/годишно, без ДДС. Към окончателно достигната тръжна цена се дължи  и ДДС.

В търга могат да участват само юридически лица/търговски дружества/, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

 

Търгът да се проведе на 04.05.2023г. от 10:00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 03.05.2023г. в „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.   

Депозит в размер на 40% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли - „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли, с вальор до 17:00 часа на 03.05.2023г.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 25.05.2023г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи и заплащане на депозита за повторния търг е 17:00 часа на 23.05.2023г.

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли - „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли, срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

Оглед на водните обекти се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел  „Икономика и общинска собственост”.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли