Открита процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

З А П О В Е Д

№ РД-136

Харманли, 02.02.2018 г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,

 

 

О Т К Р И В А М:

 

процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  недвижими имоти - публична  общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, а именно:

 

            1. Имот - публична общинска собственост, представляващ други изкуствени водни площи, в местността "Широкия кладенец" в землището на с.Браница, имот с №000360, площ 10.641дка, АПОС №1598/10.05.2004г., за срок от седем години, с начална тръжна цена от 159.62(сто петдесет и девет лева и 62 стотинки)лева/годишно. Дължи се  и ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 20.02.2018 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват само юридически лица/търговски дружества/, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК или представят удостоверение за актуално състояние.

            Депозит в размер на 20% от началната тръжна цена се внася в ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 10.00 часа на 20.02.2018 г. в деловодството с адрес гр.Харманли ул.“Петко Каравелов“№4.

 

                   При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 15.03.2018г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 10.00часа на 15.03.2018г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината срещу 30.00(тридесет лева и 00стотинки)лв. Дължи се и ДДС.

            Оглед на водните обекти се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел  „Икономика и общинска собственост”.

            Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

            Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА,

Кмет на Община Харманли