Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата добив на широколистна дървесина-сеч, извоз и рампиране до временен склад от горските територии собственост на община Харманли