"Открит конкурс" за възлагане изпълнението на услугата добив на широколистна дървесина-сеч, извоз и рампиране до временен склад от горски територии собственост на община Харманли