“Открит конкурс” по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите „товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко адрес на клиента и складова база на ОП „Горска компания“, като дейностите ще се