ОБЯВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                                                                                     

                                                                       

OБЯВЛЕНИЕ

 

        Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002- 2.001-0111-С01 по проект „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд +, Община Харманли обявява прием на документи за кандидатстване за длъжността координатор/диспечер.  

 

      Лицата, които желаят да бъдат назначени подават заявление по образец от 16.01.2023г. до 24.01.2023г. включително, в Център за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на адрес гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов“ №16.

      

Необходими документи за кандидатстване за длъжността Координатор/диспечер :

  •  Заявление по образец;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография по образец;
  • Копие на диплома за завършено средно образование. С предимство и допълнителен брой точки ще бъдат оценени  кандидати за заеманата длъжност, които са учащи или придобили образователна степен бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните науки /социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, психология и др. /

 

       Квалификация и отговорности:

       Координаторът/диспечер приема документи на кандидат-потребителите на услугата „Грижа в дома“ и на кандидатите за медицински специалисти и домашни помощници; създава лично досие на всеки кандидат и/или потребител, в което се съхраняват подадените документи; участва в изготвянето на оценки на потребностите на кандидат-потребителите; участва при изготвянето  на плана за социални дейности; ще координира работата между медицинските специалисти, домашните помощници и потребителите; актуализира документация и изготвя други необходими документи свързани с предоставяне на услугата; и други дейности, свързани с предоставянето на услугата.

 

       Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втори етап – интервю.

 

       Одобреният за заемане на длъжността Координатор/диспечер кандидат ще бъде назначен на 8–часов работен ден за срок от 14 месеца.

           

       Заявление за кандидатстване може да бъде получено в Център за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на адрес гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов“ №16 или да бъде изтеглено от сайта на Община Харманли https://harmanli.bg/

 

       За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към Цонка Тончева – Ръководител на проекта, на тел: 0373/8-20-15 или Фанка Костукова –координатор, на тел: 0373/ 8-25-41.