ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

          ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

        

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № 412/29.03.2023 г. на кмета на община Харманли, относно утвърждаване на Процедура за подбор и наемане на персонал, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползването на социални услуги по Договор № BG05SFPR002-2.002-0027-С01  „Укрепване на общинския капацитет в Община Харманли“    по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Обявява процедура за провеждане на подбор на персонал със следните длъжности:

Сътрудник социални дейности – 2 щ. бр.

Наетите лица се назначават на трудови договори. Задълженията на двамата служители ще е свързана с изпълнение на задълженията на общината по чл. 75 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и ще се състои в насочването за  ползване на социални, които се финансират от държавния и/или общинския бюджет. Като задължение по изпълнението на Закона за личната помощ /ЗЛП/, служителите ще приемат  заявления-декларации за включване в механизма лична помощ. За подкрепа на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ служителите ще съдействат и за популяризирането на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност и ще подпомагат хората с увреждания, като им оказват пълно съдействие в процеса на изготвяне на проектни предложения, съобразно тяхната компетентност.

Изисквания за заемане на длъжностите:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит  - не се изисква;
 • Служителите трябва да умеят да изследват, изслушват и разбират проблемите и затрудненията на всеки нуждаещ се, вкл. и на всяко лице с увреждане. Да умеят да обмислят и вземат решения, вкл. в ситуация на криза и емоционален конфликт, да имат адекватно поведение при работа с лица с агресивно поведение. Да имат умения за работа в екип – в самата дейност и при междуинституционално сътрудничество, взаимодействие и др.
 • Да притежават компютърна грамотност – MS office, Excel, internet.

 

Специфични изисквания, които се считат за предимство:

 • Висше образование в сферата на хуманитарните науки, социални дейности, социална педагогика и др.
 • Професионално направление - завършено образование в сферата на социалните дейности;

 

Необходими документи:

 • Заявление за участие /по образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Пенсионно разпореждане само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст.

 

Начин на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

·                       Оценка по документ 

·                       Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения: официалния сайт на община Харманли – www.harmanli.bg.

Място и срок за подаване на документи:

Сградата на Общинска администрация – Харманли, пл. „Възраждане“ №1, стая № 312 /стая № 200/, всеки работен ден  от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Срок за подаване на документи: 10.04.2023 г. включително. Документи подадени след обявения срок не се допускат до разглеждане.

За информация: 0373 8 3098.

Лице за контакти: Лидия Николова – ръководител проект BG05SFPR002-2.002-0027  „Укрепване на общинския капацитет в Община Харманли“ .