Община Харманли обявява прием на документи за кандидатстване за длъжностите „Домашен помощник“ – 14 щатни бройки и „Медицински специалист“ – 2 лица на непълно работно време

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд +

 

Община Харманли

обявява прием на документи за кандидатстване за длъжностите

„Домашен помощник“ – 14 щатни бройки и „Медицински специалист“ – 2 лица на непълно работно време

 

            Лицата, които желаят да бъдат назначени подават заявление по образец от 06.02.2023г. до 17.02.2023г. включително в Център за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на адрес гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов“ №16 всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.   

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „медицинска сестра“, „акушерка“, „ фелдшер;
 •  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
 •  Пенсионно разпореждане само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст.

 

Квалификация и отговорности на домашният помощник:

 • помощ при поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);
 • поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 • съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 • доставка на храна, закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите;
 • заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • закупуване на лекарства със средства на потребителите; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 • съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;
 • административна помощ и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане" или до други институции;
 • оказване на помощ и съпровождане извън дома;
 • оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти.

 

Квалификация и отговорности на медицинският специалист:

 

 • Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи: промоция, профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания; оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на потребителите; извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве; оценка на здравни проблеми и съветване на потребителите с повишен здравен риск; предоставяне на съвети за хигиена и хранене; консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това потребители; разпознаване на белези на насилие или изоставяне и предприемане на действия за уведомяване на съответните компетентни органи.
 • Манипулации, включващи: поставяне на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни (по лекарско предписание); извършване на септични и асептични превръзки; измерване на витални показатели /кръвно налягане, пулс, температура/; измерване на кръвна захар и др.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втори етап – интервю.

 

Одобрените за заемане на длъжността „Домашен помощник“ кандидати ще бъдат назначени на 8–часов работен ден за срок от 12 месеца.

 

Одобрените за заемане на длъжността „Медицински специалист“ кандидати ще бъдат назначени на 4–часов работен ден за срок от 12 месеца.

 

Заявления за кандидатстване могат да бъдат получени в Център за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на адрес гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов“ №16 или да бъде изтеглено от сайта на Община Харманли https://harmanli.bg/

 

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към: Цонка Тончева – Ръководител на проекта, тел: 0373/8-20-15;

Фанка Костукова –Координатор на проекта, тел: 0373/ 8-25-41;

Маргарита Петрова – Ръководител на услугата, тел: 0882 352 391