Община Харманли обявява прием на документи за кандидат - потребители по проект „Грижа в дома в община Харманли”

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд +

 

Община Харманли

обявява прием на документи за кандидат - потребители

по проект  „Грижа в дома в община Харманли”

 

Заявления ще се приемат от 06.02.2023г. в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на ул. Янко Сакъзов № 16, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Допустими лица, които могат да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

  • лица с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие (ако е приложимо).
  4. Медицински протокол на ЛКК - копие (ако е приложимо).
  5. Други медицински документи - актуална епикриза и др. – копие (ако е приложимо).

В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Харманли в това число:

 

            - помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.;

 

            - медицински услуги: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства, организиране и подпомагане посещения на личния лекар и др.;

            - психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот;

 

            - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

 

           - предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

 

            Продължителността на услугата е 12 м. и ще се предоставя на минимум 136 потребители. Всеки потребител ще получава почасово здравно-социална грижа.

 

            Чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда  Проект „Грижа в дома в община Харманли“  има за цел да достигне до най-уязвимите групи от населението на територията на община Харманли, които да получат навременна и професионална подкрепа взависимост от техните индивидуални потребности.         

 

            Заявление за кандидатстване може да бъде получено в Център за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на адрес гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов“ №16 или да бъде изтеглено от сайта на Община Харманли https://harmanli.bg/

 

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към:

Цонка Тончева – Ръководител на проекта, тел: 0373/8-20-15;

Фанка Костукова –Координатор на проекта, тел: 0373/ 8-25-41;

Маргарита Петрова – Ръководител на услугата, тел: 0882 352 391