Обществена поръчка:„Доставка на медицинско оборудване в рамките на проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии"