О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

 

В изпълнение на Решение № 694 от 31.05.2023г. на Общински съвет – Харманли и на основание чл.3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ и във връзка с чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ

 

1.Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия:

1.1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия , а именно :

●Да са лица с образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

●Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

●Да имат завършено висше образование.

●Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

●Да не са поставени под запрещение.

●Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

●Да не са лишавани от правото да заемат съответната длъжност.

●Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество , обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

●Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество , съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.

●Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

●Да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т. 1 -38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община.

●Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

●Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

            1.2.Необходими документи:

1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Харманли, приложение № 1;

1.2.2.Автобиография – европейски формат;

1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

* Удостоверява се с документи посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.

1.2.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

1.2.5.Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – участие в конкурс;

1.2.6.Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Наредбата № 5 за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто капитал е собственост на общината и общинските предприятия на ОбС – Харманли за реда за упражняване правата на собственост на Община Харманли в търговските дружества, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства, приложение № 2;

1.2.7. Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);

1.2.8. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

1.2.9. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена в три екземпляра.

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

1.3.Определя следната тема за събеседването:

1.3.1.Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от кандидата, включваща цялостната визия за развитието и управлението на лечебното заведение в следващия 3 годишен период; Място и роля на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.

            1.4.Условия и място за подаване на документите:

1.4.1.За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни запечатани непрозрачни плика със следното съдържание:

             ● Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие. Върху плика се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства;

             ● Плик №2 съдържа еднообразните екземпляри на писмената разработка на „Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД за тригодишен период“. Върху плика се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства, както и текста „Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД за тригодишен период“.

1.4.2.Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно

1.4.3.Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.1.2 се подават в деловодството на Общински съвет – Харманли, стая № 305 в административната сграда на Община Харманли.

1.4.4.Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., в срок съгласно т. 1.5 от настоящото решение.

1.4.5.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение (приложение № 3), в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

            1.5.Срок за подаване на документите – документите се подават в 30 - дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на Министерство на здравеопазването.

1.6.Дата и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в Конферентната зала на Община Харманли в деня следващ изтичането на срока за подаване на документи за  участие.

1.7.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД:

1.7.1. Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, съгласно т. 1.6, председателя или член на комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи. Комисията пристъпва към отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидатите. След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочва дата за събеседване с допуснатите кандидати. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет - Харманли или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи;

1.7.2. Оценяване на представените Програми за развитието и дейността на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД за всеки един кандидат. В срок до 7 работни дни от датата на провеждане на конкурса, комисията оценява представените от кандидатите Програми за развитието и дейността на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

                        ●  Съответствие на проекта с нормативната уредба;

                        ● Съответствие на формалните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

                        ● Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

                        ● Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

                        ● Логическа структура на разработката;

                        ● Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания.

1.7.3 До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от мн.добър 4.50. Обявяването на оценката се извършва писмено или на посочения от тях електронен адрес. С обявяването на оценка, кандидат се уведомява за датата и часът за провеждане на събеседването. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 4) за оценка на разработката на програмата за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, за всеки един от кандидатите.

1.7.4. Събеседване с допуснатите кандидати. Събеседването се провежда на определената от комисията дата и час. Оценката от проведено събеседване се формира въз основа на следните критерии:

●  Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

●  Степен на познаване на нормативната уредба;

●  Способност да се планират и взимат управленски решения;

●  Административни умения, професионални и делови качества;

●  Комуникативни и организационни способности;

● Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретни проблеми.

Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от области които се прилагат при управление на лечебното заведение.

1.7.5. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и  проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 5) за оценка от проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител на ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД, за всеки един от кандидатите.

1.7.6. В тридневен срок от проведеното събеседване комисията изготвя протокола, с който  предлага за одобрение от ОбС – Харманли, кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. 

1.8. ''МБАЛ – Харманли'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация ( приложение № 6) от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели.  Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в стая №  305 на Община Харманли – Общински съвет – Харманли.

1.9. Допускане до отделните етапи на конкурса и класиране на кандидатите:

1.9.1. До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно т. 1.7.1; т. 1.7.3.  от настоящото решение. Окончателното класиране се оформя във формуляр (приложение № 7).

 

 

За справки и информация:

Васил Шаринов - тел. за връзка: 0886/995096

 

инж. ЙОРДАН МАЛИНОВ

Председател на Общински съвет-Харманли

Файлове:

Приложения.zip Приложения.zip