Конкурс за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК на ЦНСТДМУ - Харманли

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Харманли

ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК на ЦНСТДМУ -  Харманли

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – Харманли, гр.Харманли, ул. “Съборна“ № 2Б

 

Характер на работата: Социалният работник планира, организира и отговаря за осъществяването на услугите в Центъра. Изготвя, води и съхранява личните досиета на настанените.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  - Образование - висше, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или „Психология“ ;

  - Професионален опит – минимум 1 година по специалността;

Като предимство се счита:

 - Опит в областта на социалните услуги;

 - Опит в работата с деца и лица с увреждания;

 - Компютърна грамотност;

 

Начин на повеждане на конкурса:

          1.  По документи

          2.  Събеседване

 

Необходими документи.

     - заявление за участие в конкурса /по образец/;

     - документ за самоличност /копие/;

     - професионална автобиография;

     - копия от документи за завършена степен и специалност на висшето образование;

     - копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

     

Място и срок за подаване на документи за участие:

       Срокът за подаване на документите е до 23.04.2018 г. вкл.

       Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за обществена подкрепа, гр. Харманли, кв. „Дружба“ 7А, от 08,00 до 17,00 часа.

       

При подаване на заявленията,  на кандидатите лично или чрез пълномощник се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

       

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

       

Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Телефон за информация: 0888208027

 

Мара Янева

Директор ЦНСТДМУ