Конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“, към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности“ при Община Харманли

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител,  чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-35/19.01.2024г. на кмета на Община Харманли,

 

ОБЯВЯВА:

       1. Конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“, към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности“ при Община Харманли

        2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

           - образование: висше;

           - образователна степен:бакалавър;

           - професионален опит: 3 години;

           - ранг: III младши;

           2.1. Специфични изисквания:

           - област на висшето образование - Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Право, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

           - придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт.   

      3. Начин на повеждане на конкурса:

          - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрация;

          - интервю

      4. Необходими документи, място и срок за подаването им:

       4.1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

        - заявление за участие в конкурса / приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

Към заявлението се прилагат:

   - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,

 - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

 - копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

       4.2. Място и срок за подаване на документи за участие:

     Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник   в Център за административно обслужване на Община Харманли, ул.“П.Каравелов“ №4, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, всеки работен ден от 07,30 до 18,00 часа.

      Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

      Документите за кандидатстване може да се подават по електронен път на електронната поща на Община Харманли: obstina@harmanli.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на кандидатстване чрез електронна поща, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

       С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

       Заявления, които са подадени след изтичане на крайния срок не се регистрират.

       5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на общината www.harmanli.bg

        6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на основните и специфичните дейности на отдела. Изготвя правни становища и юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация. Осъществява процесуално представителство на Община Харманли. Подготвя и реализира  процедури по ЗОП.

        7. Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове и вътрешните правила, определящи формирането на възнаграждението.

        8. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

        9. Длъжността се заема по служебно правоотношение, на 8-часов работен ден.

         

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли