Иинформация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“ при общинска администрация-Харманли

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от първо заседание, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

Провеждането на конкурса включва:

 - тест за установяване на професионални знания и умения и познания относно дейността на общинската администрация, с включени въпроси от областта на: Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

Конкурсът ще се проведе на 22.02.2024г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация-Харманли,  с адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане” № 1., ет.4. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност.

Останалият определен начин за провеждане на конкурса е:

- интевю

      До следващия определен начин за провеждане на конкурса ще се допускат само успешно представилите се в предходния.

Писменият изпит и интервюто ще се проведат в един ден, като допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за часа и мястото на провеждане.