Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Овчарово, Браница, Коларово

 

 

                                                                                           З А П О В Е Д

№ РД - 666

Харманли  16.06.2023 г.

 

На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

с. Овчарово

53237.23.108

13,216

12,700

13,20

174,45

18,00

2

с. Браница

06080.281.16

3,900

3,300

21,60

84,24

6,00

3

с. Браница

06080.281.46

6,393

4,500

21,60

138,09

18,00

4

с. Браница

06080.251.14

5,714

4,800

18,00

102,85

18,00

5

с. Браница

06080.100.1

3,999

3,900

18,00

71,98

6,00

6

с. Браница

06080.252.9

23,661

23,500

18,00

425,90

36,00

7

с. Браница

06080.252.8

5,000

4,900

18,00

90,00

18,00

8

с. Браница

06080.254.80

4,894

4,800

18,00

88,09

6,00

9

с. Коларово

38011.119.212

2,191

2,000

13,20

28,92

6,00

10

с. Коларово

38011.283.383

7,986

6,000

21,60

172,50

18,00

11

с. Коларово

38011.120.13

5,688

4,500

13,20

75,08

18,00

12

с. Коларово

38011.206.32

0,789

0,000

13,20

10,41

6,00

13

с. Коларово

38011.206.877

2,401

0,000

13,20

31,69

6,00

14

с. Коларово

38011.206.879

3,582

0,000

13,20

47,28

6,00

15

с. Коларово

38011.262.1

2,440

1,700

21,60

52,70

6,00

        Търгът да се проведе на 03.07.2023г. от 10,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 17,00 часа на 30.06.2023г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

       При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 27.07.2023г. от  10,00 часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг 17,00 часа на 26.07.2023г.       

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Стратиева – Директор Дирекция ОСУТ.

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

       Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли