Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Харманли, Лешниково, Черепово, Поляново, Доситеево, Шишманово

 

 

                                                                                            З А П О В Е Д

№ РД - 667

Харманли  16.06.2023 г.

 

На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

гр. Харманли

77181.14.709

5,824

4,300

21,60

125,80

18,00

2

гр. Харманли

77181.14.673

2,845

2,200

21,60

61,45

6,00

3

гр. Харманли

77181.14.141

15,199

8,000

21,60

328,30

36,00

4

гр. Харманли

77181.7.379

14,895

0,000

12,00

178,74

18,00

5

с. Лешниково

43548.8.372

1,159

0,900

21,60

25,03

6,00

6

с. Лешниково

43548.8.369

0,171

0,100

21,60

3,69

6,00

7

с. Лешниково

43548.8.373

0,820

0,600

21,60

17,71

6,00

8

с. Лешниково

43548.8.375

0,519

0,400

21,60

11,21

6,00

9

с. Лешниково

43548.8.376

1,226

1,000

21,60

26,48

6,00

10

с. Лешниково

43548.8.2

1,010

0,900

21,60

21,82

6,00

11

с. Черепово

80552.135.2

42,497

35,600

15,60

662,95

36,00

12

с. Черепово

80552.155.3

36,270

32,400

13,20

478,76

36,00

13

с. Поляново

57434.125.457

7,392

0,000

21,60

159,67

18,00

14

с. Поляново

57434.94.29

29,997

18,200

21,60

647,94

36,00

15

с. Поляново

57434.94.30

11,594

6,900

21,60

250,43

18,00

16

с. Поляново

57434.94.32

11,854

5,500

21,60

256,05

18,00

17

с. Доситеево

23011.37.22

37,639

27,300

18,00

677,50

36,00

18

с. Доситеево

23011.26.5

61,572

55,800

13,20

812,75

36,00

19

с. Шишманово

83377.214.25

6,527

0,000

13,20

86,16

18,00

20

с. Шишманово

83377.110.21

5,500

0,000

13,20

72,60

18,00

21

с. Шишманово

83377.110.22

2,093

0,000

13,20

27,63

6,00

22

с. Шишманово

83377.214.13

5,000

0,000

13,20

66,00

18,00

        Търгът да се проведе на 06.07.2023г. от 10,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 17,00 часа на 05.07.2023г. в Център за административно обслужване на община Харманли, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

       При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.07.2023г. от  10,00 часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг 17,00 часа на 28.07.2023г.       

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Стратиева – Директор Дирекция ОСУТ.

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

        Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли