Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на общински имот /нива/ по землища както следва : с.Бисер и с.Върбово

 

 

                                                                           
З А П О В Е Д

№ РД - 709

Харманли  28.06.2023 г.

 

На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет  години  на общински имот /нива/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

с. Бисер

04128.86.14

3,723

0,000

13,20

49,14

6,00

2

с. Върбово

12810.11.511

1,916

0,000

12,00

22,99

6,00

       

       Търгът да се проведе на 14.07.2023г. от 10,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 17,00 часа на 13.07.2023г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

       При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 07.08.2023г. от  10,00 часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг 17,00 часа на 05.08.2023г.       

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли - „Център за административно обслужване“, с адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Васил Камберов – Началник отдел ИОС.

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

       Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли