Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-573

Харманли,18.05.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №687/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет - Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

            Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, а именно:

 

  1. Урегулиран поземлен имот VI (римско шест), квартал 11, по плана на село Болярски извор, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №9596/02.07.1946г., с площ 2 180(две хиляди сто и осемдесет)кв.м., граници: УПИ I, УПИ V, УПИ IV, улица. Актуван с АЧОС №6718/05.11.2014г.

 

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 10 399.00(десет хиляди триста деветдесет и девет  лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №687/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

Собствеността върху имота, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигнатата тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа и 2.5% данък за придобиване на недвижимо имущество.

 

Търгът да се проведе на 09.06.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 08.06.2023г., в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли

 

В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност, като посочват в документите  ЕИК.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 08.06.2023г.           

 

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 30.06.2023г. от 10:30 часа на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг и заплащане на депозита е 17:00 часа на 29.06.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, срещу 100.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов - началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли