Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-572

Харманли,18.05.2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет - Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, а именно:

 

  1. Урегулиран поземлен имот I-219(римско едно тире двеста и деветнадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 950(деветстотин и петдесет)кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ II-219-общ., УПИ ХI-219-общ, от две страни улици. Актуван с АЧОС №1523/20.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 4 636.00(четири хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

2. Урегулиран поземлен имот II-219 (римско две тире двеста и деветнадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 954(деветстотин петдесет и четири)кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ I-219-общ., УПИ Х-219-общ, УПИ III-220, от една страна улица. Актуван с АЧОС №1524/20.03.2003г.                                                                     

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 4 655.00(четири хиляди шестстотин петдесет и пет лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

3. Урегулиран поземлен имот III-220 (римско три тире двеста и двадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 1366(хиляда триста шестдесет и шест)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ II-219-общ., УПИ Х-219-общ, УПИ VIII, УПИ IХ-220, УПИ IV-221, от една страна улица. Актуван с АЧОС №1526/20.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 4 640.00(четири хиляди шестстотин и четиридесет лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

4. Урегулиран поземлен имот VIII(римско осем), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповеди №5/08.01.1991г. и №РД-1628/21.10.2021г., с площ 1030(хиляда и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници:, УПИ III-220, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IХ-220, от една страна улица. Актуван с АЧОС №1527/20.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 5 026.00(пет хиляди и двадесет и шест лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

5. Урегулиран поземлен имот IХ-220(римско девет тире двеста и двадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 753(седемстотин петдесет и три)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ Х-219-общ, УПИ III-220, УПИ VIII, от една страна улица. Актуван с АЧОС №1528/20.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 3 688.00(три хиляди и шестстотин осемдесет и осем лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

6. Урегулиран поземлен имот Х-219 (римско десет тире двеста и деветнадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 1037(хиляда тридесет и седем)кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ ХI-219, УПИ II-219 УПИ III-220, УПИ IХ-220, от една страна улица. Актуван с АЧОС №1525/20.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 5 060.00(пет хиляди и шестдесет лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

7. Урегулиран поземлен имот ХI-219 (римско единадесет - двеста и деветнадесет), квартал 26, по плана на село Шишманово, община Харманли, област Хасково, одобрен със Заповед №5/08.01.1991г., с площ 924(деветстотин двадесет и четири)кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, граници: УПИ I-219, УПИ Х-219, от две страни улици. Актуван с АЧОС №1529/31.03.2003г.

Определям начална тръжна цена на имота в размер на 4 509.00(четири хиляди петстотин и девет лева и 00 стотинки)лева, без ДДС, съгласно Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

Собствеността върху имота, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигнатата тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа и 2.5% данък за придобиване на недвижимо имущество.

 

Търгът да се проведе на 09.06.2023г. от 11:00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 08.06.2023г., в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли

 

В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност, като посочват в документите  ЕИК.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 08.06.2023г.  

 

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 30.06.2023г. от 11:00 часа на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг и заплащане на депозита е 17:00 часа на 29.06.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, срещу 100.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов - началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли