Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-970

Харманли,26.09.2023г.

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №740/ 28.08.2023г. от Протокол №48/28.08.2023г. на Общински съвет - Харманли

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост, а именно:

1. УПИ с идентификатор 77181.15.98, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г., на Изпълнителния Директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к. 6450, площ: 1378(хиляда триста седемдесет и осем)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор: няма, номер няма, съседи: 77181.15.100, 77181.15.101, 77181.15.102, 77181.15.118, 77181.15.96 и        77181.15.97.Актуван с АЧОС№1782/05.07.2007г.    

       Началната тръжна цена на имота е в размер на 38 103.00(тридесет и осем хиляди сто и три лева и 00 стотинки)лева, дължи се и ДДС.

2. УПИ с идентификатор 77181.15.101, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г., на Изпълнителния Директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к. 6450, площ: 1455(хиляда четиристотин петдесет и пет)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор: няма, номер няма, съседи: 77181.15.100, 77181.15.103, 77181.15.102 и 77181.15.98. Актуван с АЧОС №1781/05.07.2007г.                                

 Началната тръжна цена на имота е в размер на 40 233.00(четиридесет хиляди двеста тридесет и три лева и 00 стотинки)лева, дължи се и ДДС.

3. УПИ с идентификатор 77181.15.102, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г., на Изпълнителния Директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к. 6450, площ: 3202(три хиляди двеста и два)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор: няма, номер няма, съседи: 77181.15.118, 77181.15.103, 77181.15.101 и 77181.15.98. Актуван с АЧОС №1770/05.07.2007г.

Началната тръжна цена на имота е в размер на 86 637(осемдесет и шест хиляди шестстотин и тридесет и седем лева и 00 стотинки)лева , дължи се и ДДС.

 

Собствеността върху имотите, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигнатата тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа и 2.5% данък за придобиване на недвижимо имущество.

 

Търгът да се проведе на 20.10.2023г. от 10:00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 19.10.2023г., в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли

 

В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност, като посочват в документите  ЕИК.

 

Депозит в размер на 40% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70  с вальор до 17:00 часа на 19.10.2023г.         

 

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 12.12.2023г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг и заплащане на депозита е 17:00 часа на 11.12.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, срещу 100.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов - началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли