Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

РД-370

Харманли,

16.05.2024 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, както следва:

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77181.10.5.1.14 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка десет, точка пет, точка едно, точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на изпълнителния директор на АК, адрес: гр. Харманли, ул. Марин Велев №1, ет.1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.10.5 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка десет, точка пет), предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта:1, площ: 34.80 (тридесет и четири цяло и осемдесет стотни)кв.м., съгласно схема №15-468304-08.05.2024г., актуван с АЧОС №863/27.02.2001 г.

 

Началната тръжна цена за отдаването под наем, на гореописания обект, предмет на публичният търг е в размер на 2200.00(две хиляди и двеста лева и 00 стотинки) лева/годишно без ДДС. Върху достигната на търга цена се начислява 20 % ДДС.

 

2. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.06.2024г. от 10:30 часа в Конферентната зала, находяща се в административната сграда на Община Харманли.

 

2.1. Исканията/заявките/ за участие, ведно с тръжната документация се подават до 17:00 часа на 04.06.2024г., в деловодството на община Харманли, находящо се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.

 

2.2. Исканията/заявките/ за участие, ведно с останалата част от закупената и надлежно попълнена тръжна документация се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице. Върху плика се посочват името или наименованието на кандидата, регистрационния номер на заповедта, номер на обект, ЕИК.

 

2.3. До участие в публичния търг се допускат физически и юридически лица. Юридическите лица, следва да са регистрирани като търговци, съгласно Търговския закон. 

 

2.4. Не се сключва договор със спечелило публичния търг физическо или юридическо лице, което има задължения към НАП, МДТ-Харманли и община Харманли. Юридическите лица следва да не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално състояние.

 

3.  За участие в публичния търг, кандидатът внася депозит в размер на 30 % от определената начална тръжна цена, която се внася в брой на касата на община Харманли, находяща се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4 или по банков път по сметка на община Харманли, а именно  IBAN BG45 UNCR7000 3322 4946 70 при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли, в срок до 17:00 ч. на 04.06.2024 г.

 

4. За провеждането на публичния търг с явно наддаване, утвърждавам тръжна документация за участие, приложена към настоящата заповед.

 

4.1. Тръжната документация се закупува от касата на община Харманли, за която се заплаща цена в размер на 30.00 лева. без ДДС. За същата се дължи и ДДС.

 

5. При наличие на условията на чл. 67, ал.2 и/или чл. 75, ал. 1 - 4 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли публичния търг с явно наддаване да се проведе повторно на 27.06.2024г., от 10:30 часа на същото място и при същите условия.

 

5.1. Краен срок за подаване на исканията за участие, ведно със закупената, надлежно попълнена тръжна документация и внесения депозит за повторното провеждане на публичния търг е 17:00 часа на 26.06.2024г.

 

6. Оглед на имота, предмет на търга  се извършва всеки работен ден от 08:00 до 17:00 до определените в настоящата заповед дати за подаване на искания/заявки/ за участие.

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на „Център за административно обслужване“ на община Харманли и да се публикува на официалната интернет страница на община Харманли.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отдел ИОС в община Харманли.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Васил Камберов – Секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА ….П….

ЗА Кмет на Община Харманли

Съгласно Заповед № РД-343/10.05.2024г.