Да се открие процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост

З А П О В Е Д

РД-97

Харманли, 08.02.2024 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, във връзка с чл.23 и във връзка с чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №313/28.04.2021г. от Протокол №19, №507/25.05.2022г. от Протокол №33, №535/27.07.2022г. от Протокол №35, №573/26.10.2022г. от Протокол №37, №708/28.06.2023г. от Протокол №46, №46/20.12.2023г. от Протокол №4, на Общински съвет – Харманли.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Да се открие процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от 7 (седем) години, а именно:

 

 

Обект №

Поземлен имот  идентификатор

Землище

НТП

Площ

Начална тръжна цена/ годишно, без ДДС

1

23741.99.675

с. Дрипчево

язовир

4 893 кв.м

150.00 лв.

2

05298.51.313

с. Болярски извор

водоем

23 963 кв.м

720.00 лв.

3

80827.179.255

с. Черна могила

язовир

10 026 кв.м

300.00 лв.

4

53237.69.578

с. Овчарово

язовир

193 068 кв.м

5 500.00 лв.

5

23011.36.16

с. Доситеево

язовир

10 896 кв.м

330.00 лв.

6

32487.30.520

с. Изворово

язовир

28 560 кв.м

870.00 лв.

 

 

2. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.02.2024 г. от 10:00 часа в Конферентната зала, находяща се в административната сграда на Община Харманли.

2.1. Исканията/заявките/ за участие, ведно с тръжната документация се подават до 17:00 часа на 28.02.2024г., в деловодството на община Харманли, находящо се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.

2.2. Исканията/заявките/ за участие, ведно с останалата част от закупената и надлежно попълнена тръжна документация се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице. Върху плика се посочват името или наименованието на кандидата, регистрационния номер на заповедта, номер на обект, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон и електронна поща. За всеки обект се подава отделно искане/заявка.    

2.3. До участие в публичния търг се допускат юридически лица, регистрирани като търговци, съгласно Търговския закон. 

2.4. Не се сключва договор със спечелило публичния търг физическо или юридическо лице, което има задължения към НАП, МДТ-Харманли и община Харманли. Юридическите лица следва да не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

3. Началната тръжна цена за отдаването под наем на обектите, предмет на публичният търг са съгласно описаното в т. 1. Върху достигната на търга цена се начислява 20 % ДДС.

3.1. За участие в публичния търг, кандидатът внася депозит в размер на 40 % от определената начална тръжна цена за съответния обект, която се внася в брой на касата на община Харманли, находяща се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4 или по банков път по сметка на община Харманли, а именно  IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли, в срок до 17:00 ч. на 28.02.2024 г.

4. За провеждането на публичния търг с явно наддаване, утвърждавам тръжна документация за участие, приложена към настоящата заповед.

4.1. Тръжната документация се закупува от касата на община Харманли, за която се заплаща цена в размер на 30 лв. без ДДС. За същата се дължи и ДДС.

5. При наличие на условията на чл. 67, ал.2 и/или чл. 75, ал. 1 - 4 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли публичния търг с явно наддаване да се проведе повторно на 29.03.2024г., от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

5.1. Краен срок за подаване на исканията за участие, ведно със закупената, надлежно попълнена тръжна документация и внесения депозита за повторното провеждане на публичния търг е 17:00 часа на 28.03.2024г.

6. Оглед на имотите, предмет на търга  се извършва всеки работен ден от 08:00 до 17:00 до определените в настоящата заповед дати за подаване на искания/заявките/ за участие.

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на „Център за административно обслужване“ на Община Харманли и да се публикувана на официалната интернет страница на община Харманли.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отдел „ИОС“ в община Харманли.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Копие от настоящата заповед да се връчи на началник отдел „ИОС“ и служителите в „Център за административно обслужване“ на община Харманли за сведение и изпълнение.  

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли