Секретар на Община Харманли

Име: Васил Господинов Камберов

 

Роден на: 08 Януари 1970 год. в гр. Харманли

Деца: 2

Образование: Висше, УНСС София, магистър по аграрна икономика

Проф. кариера: Началник отдел „Икономика и общинска собственост“ в община Харманли, старши експерт в отдел „Икономика и общинска собственост“, Управител на клон Юробанк България АД, Директор на клон УниКредит Булбанк АД, Ръководител офис Юробанк България АД.

Канцелария: Кабинет 302

Тел: 0373 86942, Факс: 0373 82525

Email: sekretar@harmanli.bg

Приемен ден: Четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Чл. 43. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.