Регионално депо за ТБО

Приемането на отпадъците става по предварително уточнен график въз основа на писмен договор. При приемането на отпадъка се представя придружаваща документация, която включва:
Данни за притежателя на отпадъците;Код и наименование на отпадъците, работен лист за квалификация на отпадъците;Произход на отпадъка;Описание на основния състав на отпадъка;Количество на отпадъка.
 При приемането на отпадъка се извършва визуална проверка на отпадъците; Измерване с електронна везна и регистрация по електронен път количеството на отпадъка, Отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредбата за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.