Регистър на издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект