Регистър на издадените Разрешения за строеж по чл. 147а от ЗУТ за 2023 г.