Регистър на издадените Разрешения за строеж по чл. 147а от ЗУТ за 2022 г.