Регистър на издадени разрешителни за водовземане от воден обект