ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Турция

 

 

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020

Проект: CB005.2.21.123"Възраждане на древните исторически и културни коридори"

 

Номер на договор: №РД-02-29-82 от 23.07.2019г.

 

Водещ партньор: Община Харманли

Втори партньор: „Асоциация за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин”

 

Основна цел за община Харманли: Цялостна реставрация, консервация, конструктивно укрепване и експониране на Гърбавия мост над река Олудере – недвижима културна ценност в гр. Харманли

 

Проектът предвижда възстановяване на пешеходната зона, чрез заздравяване на автентичната структура на съоръжението, мероприятия по спиране на разрушителните процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите неподходящо поставените циментови фуги. Особено внимание ще се обърне в пренаправата на настилката на моста, която няма да позволява проникването на вода в структурата му. Ще бъде премахната прораслата растителност, цялостната му структура ще бъде почистена, камъните укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал.
Изграден още през 1585 година, “Гърбавия мост” е много повече от символ на града ни. Той е единствения изцяло запазен мемориал от обособяването на Харманли като селище. Смята се, че е изграден от големия архитект на Османската империя Мимар Синан и съчетава в себе си най-добрите градоустройствени, инженерни и художествени достижения на времето си и безспорно се смята за един от най-изящните средновековни мостове в България. С близостта си по стил и начин на градеж на мостовете на Мимар Синан, признати за национално и световно културно наследство в няколко страни, ценността на „Сводестия мост“ може да бъде разглеждана не само като културен обект с „местно значение“, но с национално и наднационално такова. Ето защо стъпките по реализацията на проекта са от особена важност.

 

Общ бюджет на проекта: 492 149,62 евро

Бюджет за община Харманли: 376 732,93 евро

Бюджет на Партньор 2: 115 416,69 евро

Продължителност : 24 месеца 

 

 

 

На 09.08.2021г.  община Харманли направи официално откриване на Сводестия мост, който бе възстановен по проект за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Проект: "Възраждането на старите исторически и културни коридори", реф. № CB005.2.21.123,

Договор за БФП № РД-02-29-182/23.07.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно-историческото наследство и свързаната с него инфраструктура

 

 

Водещ партньор: Община Харманли

Втори партньор: „Асоциация за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин”

Основна цел за община Харманли: Цялостна реставрация, консервация, конструктивно укрепване и експониране на Гърбавия мост над река Олудере – недвижима културна ценност в гр. Харманли

Общ бюджет на проекта: 492 149,62 евро

Бюджет за община Харманли: 376 732,93 евро

Бюджет на Партньор 2: 115 416,69 евро

Продължителност : 24 месеца 

Общата цел на проекта е: Укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество на Харманли и Одрин в областта на устойчивия туризъм по протежение на Диагоналния път с цел засилване на европейското териториално сближаване на граничния район.
Една от специфичните цели на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност, опазване, използване и популяризиране на общото ни културно наследство. Община Харманли постигна практическо съживяване на един изключително ценен и важен културен обект в града - Сводестият мост.

Изпълнението на проекта се изразява в  цялостната реставрация, консервация, конструктивно укрепване и експониране. Възстановена е  пешеходната зона чрез пренаправата на настилката на моста, която върна автентичния му облик. Мраморната плоча претърпя демонтиране и реконструкция на елементите, тъй като бе с изронени участъци, а това заплашваше целостта на оригиналния надпис.

Извършени бяха дейности по спиране на разрушителните процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите неподходящо поставените циментови фуги. Премахна се прораслата растителност, цялостната  структура на моста е почистена, камъните укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал. Допълнително са благоустроени двата подхода към моста и е поставено осветление.